Công ty cổ phần Điện tử Tin học FSC gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Quý khách hàng đã và đang sử dụng sản phẩm phần mềm Quản lý nhân sự Bizzone của Công ty chúng tôi, hiện nay Công ty đã áp dụng tính phi thay đổi dịch vụ phần mềm như sau:

1. Đối với khách hàng vẫn đang trong thời gian bảo hành hoặc bảo trì: không tính phí khi có các yêu cầu sửa lỗi do phần mềm, các yêu cầu bắt buộc theo quy định của Pháp luật
2. Đối với khách hàng đã hết thời gian bảo hành hoặc bảo trì/ không ký hợp đồng bảo trì: áp dụng tính phí dịch vụ kể cả khi có các thay đổi bắt buộc theo quy định của Pháp luật.
Thông tin chi tiết về bảng tính phí dịch vụ như sau:

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THEO YÊU CẦU (PHẦN MỀM BIZZONE)

TT

Phân hệ NHÂN SỰ

Loại yêu cầu

Chi tiết

Thời gian tối đa FSC hoàn thành yêu cầu
(ngày)

Thành tiền (VNĐ)

Ghi chú

1

Chức năng

 

 

 

 

Từ chỉ tiêu thứ 2 trở đi, chi phí sẽ được tính 50% cho 1 chỉ tiêu

 

Danh mục

Thêm 01 chỉ tiêu quản lý nhân sự

 

1.5

990,000

 

 

Danh mục

Thay đổi, bổ sung nghiệp vụ liên quan

 

1.5

990,000

 

 

Danh mục

Hiệu chỉnh giao diện

 

1.5

990,000

 

 

Hồ sơ nhân sự

Thêm 01 chỉ tiêu quản lý nhân sự

 

1.5

990,000

 

 

Hồ sơ nhân sự

Thay đổi, bổ sung nghiệp vụ liên quan

 

1.5

990,000

 

 

Hồ sơ nhân sự

Hiệu chỉnh giao diện

 

1.5

990,000

 

 

Quản lý hợp đồng

Thêm 01 chỉ tiêu quản lý nhân sự

 

1.5

990,000

 

 

Quản lý hợp đồng

Thay đổi, bổ sung nghiệp vụ liên quan

 

1.5

990,000

 

 

Quản lý hợp đồng

Hiệu chỉnh giao diện

 

1.5

990,000

 

 

Khen thưởng kỷ luật

Thêm 01 chỉ tiêu quản lý nhân sự

 

1.5

990,000

 

 

Khen thưởng kỷ luật

Thay đổi, bổ sung nghiệp vụ liên quan

 

1.5

990,000

 

 

Khen thưởng kỷ luật

Hiệu chỉnh giao diện

 

1.5

990,000

 

 

Quản lý thai sản và nuôi con nhỏ

Thêm 01 chỉ tiêu quản lý nhân sự

 

1.5

990,000

 

 

Quản lý thai sản và nuôi con nhỏ

Thay đổi, bổ sung nghiệp vụ liên quan

 

1.5

990,000

 

 

Quản lý thai sản và nuôi con nhỏ

Hiệu chỉnh giao diện

 

1.5

990,000

 

 

Quản lý tai nạn lao động

Thêm 01 chỉ tiêu quản lý nhân sự

 

1.5

990,000

 

 

Quản lý tai nạn lao động

Thay đổi, bổ sung nghiệp vụ liên quan

 

1.5

990,000

 

 

Quản lý tai nạn lao động

Hiệu chỉnh giao diện

 

1.5

990,000

 

 

Phép năm

Thêm 01 chỉ tiêu quản lý nhân sự

 

2.0

1,485,000

 

 

Phép năm

Thay đổi, bổ sung nghiệp vụ liên quan

 

2.0

1,485,000

 

 

Phép năm

Hiệu chỉnh giao diện

 

2.0

1,485,000

 

 

Quản lý diễn biến lương

Thêm 01 chỉ tiêu quản lý nhân sự

 

2.0

1,485,000

 

 

Quản lý diễn biến lương

Thay đổi, bổ sung nghiệp vụ liên quan

 

2.0

1,485,000

 

 

Quản lý diễn biến lương

Hiệu chỉnh giao diện

 

2.0

1,485,000

 

 

Quản lý thử việc

Thêm 01 chỉ tiêu quản lý nhân sự

 

2.0

1,485,000

 

 

Quản lý thử việc

Thay đổi, bổ sung nghiệp vụ liên quan

 

2.0

1,485,000

 

 

Quản lý thử việc

Hiệu chỉnh giao diện

 

2.0

1,485,000

 

2

Báo cáo

Căn chỉnh lại báo cáo

Không thay đổi cách thức lấy dữ liệu

1.0

495,000

Áp dụng cho 1 báo cáo

 

 

Thay đổi (thêm, sửa, xóa) chỉ tiêu đã có dữ liệu

01 chỉ tiêu

1.5

990,000

Từ chỉ tiêu thứ 2 trở đi, chi phí sẽ được tính 50% cho 1 chỉ tiêu

 

 

Bổ sung biểu đồ vào báo cáo

 

3.0

1,980,000

 

 

 

Thêm mới báo cáo

Không có biểu đồ

4.0

2,970,000

 

 

 

 

Có biểu đồ

5.0

3,960,000

 

3

Dịch vụ

Kiểm tra dữ liệu

Tính theo số lượng bản ghi cần kiểm tra.

1.0

247,500

tính cho 100 NV

 

 

Xử lý dữ liệu sai sót do người dùng

Tính theo số lượng bản ghi có sai sót.

1.0

247,500

tính cho 100 NV

STT

Phân hệ
BẢO HIỂM

Loại yêu cầu

Chi tiết

Thời gian tối đa FSC hoàn thành yêu cầu
(ngày)

Thành tiền (VNĐ)

Ghi chú

1

Chức năng

 

 

 

 

 

 

Danh mục bảo hiểm

Thêm 1 chỉ tiêu quản lý

 

1.5

990,000

 

 

 

Thay đổi, bổ sung nghiệp vụ liên quan

 

1.5

990,000

 

 

Hồ sơ bảo hiểm

Thêm 1 chỉ tiêu quản lý

 

1.5

990,000

 

 

 

Thay đổi, bổ sung nghiệp vụ liên quan

 

1.5

990,000

 

 

Khai báo biến động

Thêm 1 chỉ tiêu quản lý

 

2

1,485,000

 

 

 

Thay đổi, bổ sung nghiệp vụ liên quan

 

2

1,485,000

 

 

 

Thay đổi, bổ sung cách lấy 1 loại biến động

 

4

2,970,000

 

 

Trợ cấp bảo hiểm

Thêm 1 chỉ tiêu quản lý

 

2

1,485,000

 

 

 

Thay đổi, bổ sung nghiệp vụ liên quan

 

2

1,485,000

 

 

 

Thay đổi, bổ sung cách tính 1 loại trợ cấp

 

4

2,970,000

 

 

Bổ sung 1 loại bảo hiểm tự nguyện

 

 

0.5

0

Khảo sát để báo giá

 

Bổ sung 1 tiện ích

 

 

5

3,960,000

 

2

Báo cáo

Căn chỉnh lại báo cáo

Không thay đổi cách thức lấy dữ liệu

1

495,000

Áp dụng cho 1 báo cáo

 

 

Thay đổi (thêm, sửa, xóa) chỉ tiêu đã có dữ liệu

01 chỉ tiêu

1.5

990,000

Từ chỉ tiêu thứ 2 trở đi, chi phí sẽ được tính 50% cho 1 chỉ tiêu

 

 

Bổ sung biểu đồ vào báo cáo

 

2.5

1,980,000

 

 

 

Thêm mới báo cáo

Không có biểu đồ

4.5

3,465,000

 

 

 

 

Có biểu đồ

6

4,950,000

 

3

Dịch vụ

Kiểm tra dữ liệu

Tính theo số lượng bản ghi cần kiểm tra.

0.75

247,500

tính cho 100 NV

 

 

Xử lý dữ liệu sai sót do người dùng

Tính theo số lượng bản ghi có sai sót.

0.75

247,500

tính cho 100 NV

TT

Phân hệ CHẤM CÔNG

Loại yêu cầu

Chi tiết

Thời gian tối đa FSC hoàn thành yêu cầu
(ngày)

Thành tiền (VNĐ)

Ghi chú

1

Chức năng

 

 

 

 

 

 

Trạng thái chấm công

Thêm 1 chỉ tiêu quản lý

 

2.5

1,980,000

 

 

 

Thay đổi, bổ sung nghiệp vụ liên quan

 

2.5

1,980,000

 

 

Ngày công

Thay đổi cách thức nhận ca.

 

8

6,930,000

 

 

 

Thay đổi cách tính thời gian đi muộn về sớm

 

5

3,960,000

 

 

 

Thay đổi cách thức tính công, thời gian làm

 

6

4,950,000

 

 

 

Thay đổi cách tính làm thêm

 

6

4,950,000

 

 

 

Thay đổi cách tính làm bù nghỉ bù

 

6

4,950,000

 

 

 

Bổ sung, thay đổi tiện ích để lọc, tìm kiếm, thêm mới dữ liệu

 

6

4,950,000

 

 

 

Bổ sung thay đổi tiện ích để cảnh báo, kiểm tra dữ liệu

 

6

4,950,000

 

 

Danh mục chấm công

Thêm 1 chỉ tiêu quản lý

 

2

1,485,000

 

 

 

Thay đổi, bổ sung nghiệp vụ liên quan

 

3

1,980,000

 

 

Máy chấm công

Thêm 1 chỉ tiêu quản lý

 

2

1,485,000

 

 

 

Thay đổi, bổ sung nghiệp vụ liên quan

 

3

1,980,000

 

 

 

Tích hợp 1 máy chấm công (chấm ăn ca) mới (đã có SDK và hướng dẫn tích hợp)

 

11

8,910,000

 

 

 

Tải dữ liệu tự động cho 1 máy chấm công đã tích hợp

 

5

3,960,000

 

 

Cấu hình

Thêm 1 chỉ tiêu quản lý

 

2.5

1,980,000

 

 

 

Thay đổi, bổ sung nghiệp vụ liên quan

 

2.5

1,980,000

 

 

 

Bổ sung 1 cấu hình mới

 

0.5

0

Khảo sát để báo giá

 

Đăng ký

Thêm 1 chỉ tiêu quản lý

 

2.5

1,980,000

 

 

 

Thay đổi, bổ sung nghiệp vụ liên quan

 

2.5

1,980,000

 

 

 

Bổ sung 1 đăng ký mới

 

0.5

0

Khảo sát để báo giá

 

Trạng thái chấm ăn

Thêm 1 chỉ tiêu quản lý

 

2.5

1,980,000

 

 

 

Thay đổi, bổ sung nghiệp vụ liên quan

 

2.5

1,980,000

 

 

Dự báo suất ăn

Thêm 1 chỉ tiêu quản lý

 

2.5

1,980,000

 

 

 

Thay đổi, bổ sung nghiệp vụ liên quan

 

2.5

1,980,000

 

 

 

Thay đổi cách thức dự báo

 

0.5

0

Khảo sát để báo giá

2

Báo cáo

Căn chỉnh lại báo cáo

Không thay đổi cách thức lấy dữ liệu

1

495,000

Áp dụng cho 1 báo cáo

 

 

Thay đổi (thêm, sửa, xóa) chỉ tiêu đã có dữ liệu

01 chỉ tiêu

2.5

1,980,000

Từ chỉ tiêu thứ 2 trở đi, chi phí sẽ được tính 50% cho 1 chỉ tiêu

 

 

Bổ sung biểu đồ vào báo cáo

 

4

2,970,000

 

 

 

Thêm mới báo cáo

Không có biểu đồ

6

4,950,000

 

 

 

 

Có biểu đồ

8

6,435,000

 

3

Dịch vụ

Kiểm tra dữ liệu

Tính theo số lượng bản ghi cần kiểm tra.

0.75

247,500

tính cho 100 NV

 

 

Xử lý dữ liệu sai sót do người dùng

Tính theo số lượng bản ghi có sai sót.

0.75

247,500

tính cho 100 NV

TT

Phân hệ
 TÍNH LƯƠNG

Loại yêu cầu

Chi tiết

Thời gian tối đa FSC hoàn thành yêu cầu
(ngày)

Thành tiền (VNĐ)

Ghi chú

1

Chức năng

 

 

 

 

 

 

Kỳ tính lương

Thêm 1 chỉ tiêu quản lý

 

2

1,485,000

 

 

 

Thay đổi, bổ sung nghiệp vụ liên quan

 

2

1,485,000

 

 

Loại bảng lương

Thêm 1 chỉ tiêu quản lý

 

2

1,485,000

 

 

 

Thay đổi, bổ sung nghiệp vụ liên quan

 

2

1,485,000

 

 

Loại lương

Thêm 1 chỉ tiêu quản lý

 

2

1,485,000

 

 

 

Thay đổi, bổ sung nghiệp vụ liên quan

 

2

1,485,000

 

 

Chỉ tiêu lương

Thêm 1 chỉ tiêu quản lý

 

2

1,485,000

 

 

 

Thay đổi, bổ sung nghiệp vụ liên quan

 

2

1,485,000

 

 

Công thức tính lương

Thay đổi (thêm, sửa, xóa) chỉ tiêu lương loại 1

01 chỉ tiêu

2

1,485,000

Chỉ tiêu lương loại 1: Không có trong diễn biến lương
Chỉ tiêu lương loại 2: Có quản lý trong diễn biến lương
Chỉ tiêu lương loại 3: Cần xây dựng để cấu hình tính toán riêng cho chỉ tiêu này (VD: chỉ tiêu có phụ thuộc vào chức vụ và nơi làm việc, số lượng con theo tuổi,...)

 

 

 

02 chỉ tiêu

2.5

1,980,000

 

 

 

03 - 05 chỉ tiêu

4

2,970,000

 

 

 

06 - 09 chỉ tiêu

5

3,465,000

 

 

 

Từ 10 chỉ tiêu trở lên

5

3,960,000

 

 

Thay đổi (thêm, sửa, xóa) chỉ tiêu lương loại 2

01 chỉ tiêu

1.5

990,000

 

 

 

02 chỉ tiêu

2

1,485,000

 

 

 

03 - 05 chỉ tiêu

2.5

1,980,000

 

 

 

06 - 09 chỉ tiêu

3.5

2,970,000

 

 

 

Từ 10 chỉ tiêu trở lên

4

3,465,000

 

 

Thay đổi (thêm, sửa, xóa) chỉ tiêu lương loại 3

Khảo sát để báo giá cụ thể

0.5

0

 

Mức thuế thu nhập

Thêm 1 chỉ tiêu quản lý

 

2

1,485,000

 

 

 

Thay đổi, bổ sung nghiệp vụ liên quan

 

2

1,485,000

 

2

Báo cáo

Căn chỉnh lại báo cáo

Không thay đổi cách thức lấy dữ liệu

1

495,000

Áp dụng với 1 báo cáo

 

 

Thay đổi (thêm, sửa, xóa) chỉ tiêu đã có dữ liệu

01 chỉ tiêu

2

1,485,000

Từ chỉ tiêu thứ 2 trở đi, chi phí sẽ được tính 50% cho 1 chỉ tiêu

 

 

Bổ sung biểu đồ vào báo cáo

 

4

2,970,000

 

 

 

Thêm mới báo cáo

Không có biểu đồ

6

4,950,000

 

 

 

 

Có biểu đồ

8

6,930,000

 

3

Dịch vụ

Kiểm tra dữ liệu

Tính theo số lượng bản ghi cần kiểm tra.

0.75

247,500

tính cho 100 NV

 

 

Xử lý dữ liệu sai sót do người dùng

Tính theo số lượng bản ghi có sai sót.

0.75

247,500

tính cho 100 NV

TT

Phân hệ
ĐÀO TẠO

Loại yêu cầu

Chi tiết

Thời gian tối đa FSC hoàn thành yêu cầu
(ngày)

Thành tiền (VNĐ)

Ghi chú

1

Chức năng

Thêm 1 chỉ tiêu quản lý

 

1.5

990,000

 

 

 

Thay đổi, bổ sung nghiệp vụ liên quan

 

1.5

990,000

 

 

Danh mục

Thêm 1 chỉ tiêu quản lý

 

1.5

990,000

 

 

 

Thay đổi, bổ sung nghiệp vụ liên quan

 

1.5

990,000

 

 

Nhu cầu đào tạo

Thêm 1 chỉ tiêu quản lý

 

1.5

990,000

 

 

 

Thay đổi, bổ sung nghiệp vụ liên quan

 

1.5

990,000

 

 

Kế hoạch

Thêm 1 chỉ tiêu quản lý

 

1.5

990,000

 

 

 

Thay đổi, bổ sung nghiệp vụ liên quan

 

1.5

990,000

 

 

Lớp

Thêm 1 chỉ tiêu quản lý

 

1.5

990,000

 

 

 

Thay đổi, bổ sung nghiệp vụ liên quan

 

1.5

990,000

 

 

Học viên

Thêm 1 chỉ tiêu quản lý

 

1.5

990,000

 

 

 

Thay đổi, bổ sung nghiệp vụ liên quan

 

1.5

990,000

 

 

Kết quả đào tạo

Thêm 1 chỉ tiêu quản lý

 

1.5

990,000

 

 

 

Thay đổi, bổ sung nghiệp vụ liên quan

 

1.5

990,000

 

 

Kết quả đào tạo chi tiết

Thêm 1 chỉ tiêu quản lý

 

2

1,485,000

 

 

 

Thay đổi, bổ sung nghiệp vụ liên quan

 

2

1,485,000

 

 

Đánh giá đào tạo

Thêm 1 chỉ tiêu quản lý

 

1.5

990,000

 

 

 

Thay đổi, bổ sung nghiệp vụ liên quan

 

1.5

990,000

 

 

Kết quả đánh giá khóa học

Thêm 1 chỉ tiêu quản lý

 

1.5

990,000

 

 

 

Thay đổi, bổ sung nghiệp vụ liên quan

 

1.5

990,000

 

 

Ứng dụng đào tạo

Thêm 1 chỉ tiêu quản lý

 

1.5

990,000

 

 

 

Thay đổi, bổ sung nghiệp vụ liên quan

 

1.5

990,000

 

 

Cam kết sau đào tạo

Thêm 1 chỉ tiêu quản lý

 

1.5

990,000

 

 

 

Thay đổi, bổ sung nghiệp vụ liên quan

 

1.5

990,000

 

 

Tổng hợp chi phí đào tạo

Thêm 1 chỉ tiêu quản lý

 

2

1,485,000

 

 

 

Thay đổi, bổ sung nghiệp vụ liên quan

 

2

1,485,000

 

2

Báo cáo

Căn chỉnh lại báo cáo

Không thay đổi cách thức lấy dữ liệu

1

495,000

Áp dụng cho 1 báo cáo

 

 

Thay đổi (thêm, sửa, xóa) chỉ tiêu đã có dữ liệu

01 chỉ tiêu

1.5

990,000

Từ chỉ tiêu thứ 2 trở đi, chi phí sẽ được tính 50% cho 1 chỉ tiêu

 

 

Bổ sung biểu đồ vào báo cáo

 

2.5

1,980,000

 

 

 

Thêm mới báo cáo

Không có biểu đồ

4

2,970,000

 

 

 

 

Có biểu đồ

6

4,455,000

 

3

Dịch vụ

Kiểm tra dữ liệu

Tính theo số lượng bản ghi cần kiểm tra.

0.75

247,500

tính cho 100 NV

 

 

Xử lý dữ liệu sai sót do người dùng

Tính theo số lượng bản ghi có sai sót.

0.75

247,500

tính cho 100 NV

TT

Phân hệ
TUYỂN DỤNG

Loại yêu cầu

Chi tiết

Thời gian tối đa FSC hoàn thành yêu cầu
(ngày)

Thành tiền (VNĐ)

Ghi chú

1

Chức năng

Thêm chỉ tiêu quản lý

 

1.5

990,000

 

 

 

Thay đổi, bổ sung nghiệp vụ

 

1.5

990,000

 

 

Danh mục

Thêm chỉ tiêu quản lý

 

1.5

990,000

 

 

 

Thay đổi, bổ sung nghiệp vụ

 

1.5

990,000

 

 

Nhu cầu tuyển dụng

Thêm chỉ tiêu quản lý

 

1.5

990,000

 

 

 

Thay đổi, bổ sung nghiệp vụ

 

1.5

990,000

 

 

Kế hoạch năm

Thêm chỉ tiêu quản lý

 

1.5

990,000

 

 

 

Thay đổi, bổ sung nghiệp vụ

 

1.5

990,000

 

 

Kế hoạch tháng

Thêm chỉ tiêu quản lý

 

1.5

990,000

 

 

 

Thay đổi, bổ sung nghiệp vụ

 

1.5

990,000

 

 

Mô tả công việc

Thêm chỉ tiêu quản lý

 

1.5

990,000

 

 

 

Thay đổi, bổ sung nghiệp vụ

 

1.5

990,000

 

 

Cấu hình vòng thi

Thêm chỉ tiêu quản lý

 

1.5

990,000

 

 

 

Thay đổi, bổ sung nghiệp vụ

 

1.5

990,000

 

 

Đợt tuyển dụng

Thêm chỉ tiêu quản lý

 

1.5

990,000

 

 

 

Thay đổi, bổ sung nghiệp vụ

 

1.5

990,000

 

 

Cấu hình đợt tuyển dụng

Thêm chỉ tiêu quản lý

 

1.5

990,000

 

 

 

Thay đổi, bổ sung nghiệp vụ

 

1.5

990,000

 

 

Đăng tuyển

Thêm chỉ tiêu quản lý

 

1.5

990,000

 

 

 

Thay đổi, bổ sung nghiệp vụ

 

1.5

990,000

 

 

Hồ sơ ứng viên

Thêm chỉ tiêu quản lý

 

1.5

990,000

 

 

 

Thay đổi, bổ sung nghiệp vụ

 

1.5

990,000

 

 

Danh sách ứng viên theo vòng thi

Thêm chỉ tiêu quản lý

 

2

1,485,000

 

 

 

Thay đổi, bổ sung nghiệp vụ

 

2

1,485,000

 

 

Kết quả thi tuyển

Thêm chỉ tiêu quản lý

 

2

1,485,000

 

 

 

Thay đổi, bổ sung nghiệp vụ

 

2

1,485,000

 

2

Báo cáo

Căn chỉnh lại báo cáo

Không thay đổi cách thức lấy dữ liệu

1

495,000

Áp dụng cho 1 báo cáo

 

 

Thay đổi (thêm, sửa, xóa) chỉ tiêu đã có dữ liệu

01 chỉ tiêu

1.5

990,000

Từ chỉ tiêu thứ 2 trở đi, chi phí sẽ được tính 50% cho 1 chỉ tiêu

 

 

Bổ sung biểu đồ vào báo cáo

 

2.5

1,980,000

 

 

 

Thêm mới báo cáo

Không có biểu đồ

4

2,970,000

 

 

 

 

Có biểu đồ

6

4,455,000

 

3

Dịch vụ

Kiểm tra dữ liệu

Tính theo số lượng bản ghi cần kiểm tra.

0.75

247,500

tính cho 100 NV

 

 

Xử lý dữ liệu sai sót do người dùng

Tính theo số lượng bản ghi có sai sót.

0.75

247,500

tính cho 100 NV

TT

Phân hệ ĐÁNH GIÁ

Loại yêu cầu

Chi tiết

Thời gian tối đa FSC hoàn thành yêu cầu
(ngày)

Thành tiền (VNĐ)

Ghi chú

1

Chức năng

Thêm chỉ tiêu quản lý

 

1.5

990,000

 

 

 

Thay đổi, bổ sung nghiệp vụ

 

1.5

990,000

 

 

Loại chỉ tiêu

Thêm chỉ tiêu quản lý

 

1.5

990,000

 

 

 

Thay đổi, bổ sung nghiệp vụ

 

1.5

990,000

 

 

Bộ chỉ tiêu

Thêm chỉ tiêu quản lý

 

1.5

990,000

 

 

 

Thay đổi, bổ sung nghiệp vụ

 

1.5

990,000

 

 

Xếp loại đánh giá

Thêm chỉ tiêu quản lý

 

1.5

990,000

 

 

 

Thay đổi, bổ sung nghiệp vụ

 

1.5

990,000

 

 

Cấu hình xếp loại nâng lương

Thêm chỉ tiêu quản lý

 

1.5

990,000

 

 

 

Thay đổi, bổ sung nghiệp vụ

 

1.5

990,000

 

 

Đợt đánh giá

Thêm chỉ tiêu quản lý

 

1.5

990,000

 

 

 

Thay đổi, bổ sung nghiệp vụ

 

1.5

990,000

 

 

Đánh giá nhân viên

Thêm chỉ tiêu quản lý

 

2

1,485,000

 

 

 

Thay đổi, bổ sung nghiệp vụ

 

2

1,485,000

 

 

Nhập điểm chi tiết đánh giá

Thêm chỉ tiêu quản lý

 

2

1,485,000

 

 

 

Thay đổi, bổ sung nghiệp vụ

 

2

1,485,000

 

2

Báo cáo

Căn chỉnh lại báo cáo

Không thay đổi cách thức lấy dữ liệu

1

495,000

Áp dụng cho 1 báo cáo

 

 

Thay đổi (thêm, sửa, xóa) chỉ tiêu đã có dữ liệu

01 chỉ tiêu

1.5

990,000

Từ chỉ tiêu thứ 2 trở đi, chi phí sẽ được tính 50% cho 1 chỉ tiêu

 

 

Bổ sung biểu đồ vào báo cáo

 

2.5

1,980,000

 

 

 

Thêm mới báo cáo

Không có biểu đồ

4

2,970,000

 

 

 

 

Có biểu đồ

6

4,455,000

 

3

Dịch vụ

Kiểm tra dữ liệu

Tính theo số lượng bản ghi cần kiểm tra.

0.75

247,500

tính cho 100 NV

 

 

Xử lý dữ liệu sai sót do người dùng

Tính theo số lượng bản ghi có sai sót.

0.75

247,500

tính cho 100 NV

TT

Phân hệ ONLINE

Loại yêu cầu

Chi tiết

Thời gian tối đa FSC hoàn thành yêu cầu
(ngày)

Thành tiền (VNĐ)

Ghi chú

1

Chức năng

Thêm 1 chỉ tiêu quản lý

 

 

 

 

 

 

Thay đổi, bổ sung nghiệp vụ liên quan

 

 

 

 

 

 

Thay đổi, bổ sung 1 chức năng online

 

 

 

 

 

 

Thay đổi quy trình phê duyệt online

 

 

 

 

 

 

Bổ sung 1 thông báo, cảnh báo

 

 

 

 

2

Báo cáo

Căn chỉnh lại báo cáo

Không thay đổi cách thức lấy dữ liệu

 

 

Áp dụng cho 1 báo cáo

 

 

Thay đổi (thêm, sửa, xóa) chỉ tiêu đã có dữ liệu

01 chỉ tiêu

 

 

Từ chỉ tiêu thứ 2 trở đi, chi phí sẽ được tính 50% cho 1 chỉ tiêu

 

 

Bổ sung biểu đồ vào báo cáo

 

 

 

 

 

 

Thêm mới báo cáo

Không có biểu đồ

 

 

 

 

 

 

Có biểu đồ

 

 

 

3

Dịch vụ

Kiểm tra dữ liệu

Tính theo số lượng bản ghi cần kiểm tra.

0.75

247,500

tính cho 100 NV

 

 

Xử lý dữ liệu sai sót do người dùng

Tính theo số lượng bản ghi có sai sót.

0.75

247,500

tính cho 100 NV

 

Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Tin tức   |   FSC với báo chí   |   Giải pháp   |   Khách hàng   |   Tuyển dụng   |   Tải về   |   Liên hệ